Programem Rewitalizacji Gminy Krzanowice

 • Szanowni Państwo,

  trwają pracę nad Programem Rewitalizacji Gminy Krzanowice. Istotnym dla podjęcia właściwych działań jest poznanie rzeczywistych potrzeb i oczekiwań mieszkańców. Zwracamy się zatem do Państwa z prośbą o wypełnienie krótkiej i anonimowej ankiety, która pozwoli nam poznać Państwa opinie na temat możliwości rozwoju gminy, problemów lokalnych oraz obszarów wymagających wsparcia.
 • 1. Proszę ocenić ogólny stan społeczno-gospodarczy gminy:

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 2. Proszę ocenić skalę występowania poszczególnych problemów w Pani/Pana miejscowości (miejsce zamieszkania). Odpowiedź proszę zaznaczyć znakiem „X” w odpowiedniej kolumnie:

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  bardzo mała mała przeciętna duża bardzo duża nie wiem
  degradacja środowiska, zanieczyszczenie powietrza, wód, gleby itp.  
  zły stan techniczny budynków mieszkalnych  
  zły stan techniczny budynków użyteczności publicznej  
  wysoki poziom bezrobocia  
  niskie dochody mieszkańców, ubóstwo  
  niski poziom bezpieczeństwa  
  duże natężenie problemów społecznych, w tym szczególnie przemoc w rodzinie, alkoholizm itp.  
  niski poziom edukacji na poziomie podstawowym i gimnazjalnym  
  niski poziom przedsiębiorczości, mała liczba przedsiębiorstw, brak miejsc pracy, brak wsparcia dla przedsiębiorców  
  słaba oferta kulturalno-rozrywkowa,  
  słaba oferta sportowo-rekreacyjna  
  mała liczba obiektów ochrony zdrowia, słaby dostęp do usług medycznych  
  słaba dostępność komunikacyjna gminy  
  słaba infrastruktura transportowa, zły stan techniczny dróg, brak parkingów itp.  
  niska jakość terenów publicznych, terenów zielonych, skwerów, miejsca rekreacyjne i wypoczynkowe  
  niski poziom aktywności społecznej mieszkańców, mała liczba organizacji pozarządowych, stowarzyszeń klubów sportowych itp.  
  słabo rozwinięta baza turystyczna  
 • 3. Jakie negatywne zjawiska występują na terenie Pani/Pana miejsca zamieszkania? Proszę podać negatywne zjawisko oraz lokalizację jego występowania.

 • 4. Jakie działania powinny zostać podjęte przez władze gminy w celu eliminacji/ ograniczenia negatywnych zjawisk na terenie Pani/Pana miejsca zamieszkania? Proszę podać swoją propozycję działania oraz miejsce jego realizacji (przykład: „budowa domu sąsiedzkiego przy ulicy….”, „zagospodarowanie opuszczonego obiektu w przy ulicy…”)

 • 5. Na jakich obszarach gminy działania z zakresu wsparcia rozwoju społecznego (np. ograniczenie ubóstwa, wsparcie ubogich rodzin, walka z patologiami społecznymi) są najbardziej potrzebne? Można wskazać maksymalnie trzy propozycje (proszę wpisać najpierw miejscowość a później konkretny obszar):

  Można zaznaczyć co najwyżej 3 odpowiedzi.
 • 6. Na jakich obszarach gminy działania z zakresu wsparcia rozwoju gospodarczego (np. wzrostu produkcji, zmniejszenie bezrobocia, zwiększenie liczy przedsiębiorstw) są najbardziej potrzebne? Można wskazać maksymalnie trzy propozycje (proszę wpisać najpierw miejscowość a później konkretny obszar):

  Można zaznaczyć co najwyżej 3 odpowiedzi.
 • 7. Na jakich obszarach gminy działania z zakresu modernizacji lub budowy nowej infrastruktury (np. infrastruktury drogowej, tj. chodniki, ulice, parkingi; mieszkaniowej, tj. odnowienie elewacji budynków, dostosowanie budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych) są najbardziej potrzebne? Można wskazać maksymalnie trzy propozycje (proszę wpisać najpierw miejscowość a później konkretny obszar):

  Można zaznaczyć co najwyżej 3 odpowiedzi.
 • 8. Jak Państwo oceniają następujące aspekty życia w gminie? Bardzo prosimy o cenę na skali od 0 do 4, gdzie 0 oznacza ocenę najniższą a 4 najwyższą.

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  0 1 2 3 4
  Dostępność i jakość usług opiekuńczych nad małymi dziećmi  
  Dostępność i jakość usług edukacyjnych  
  Dostępność i jakość usług służby zdrowia  
  Dostępność i jakość usług w zakresie pomocy społecznej  
  Dostępność i jakość oferty kulturalnej  
  Dostępność i jakość oferty rekreacyjno-sportowej  
  Dostępność i jakość obiektów usługowo-handlowych  
  Warunki do aktywności obywatelskiej i działania organizacji pozarządowych  
  Estetyka i zagospodarowanie przestrzeni (zieleń miejska, mała architektura, ławki)  
  Dostosowanie przestrzeni publicznych do potrzeb osób niepełnosprawnych  
  Stan dróg i chodników  
  Stan budynków mieszkalnych, w tym wyposażenie w podstawowe media  
  Transport publiczny  
  Warunki do prowadzenia działalności gospodarczej  
  Wsparcie osób bezrobotnych  
  Stan środowiska naturalnego (np. jakość powietrza, wody)  
 • 9. Jakie grupy powinny być głównymi odbiorcami działań rewitalizacyjnych? Prosimy o zaznaczenie maksymalnie trzech najważniejszych.

  Można zaznaczyć co najwyżej 3 odpowiedzi.
 • 10. Wiek

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 11. Płeć

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 12. Miejsce zamieszkania

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
Ładowanie
Ładowanie...